Kamal Dahal
Rohit Adhikari
Geeta Dhakal
Bhagawat Poudyel
Pushpa Chhetri
Bidur Rai
Yam basnet
Abinash Bhattarai
Pabitra Bhattarai